POLITYKA PRYWATNOŚCI
W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.
Definicje:
• Serwis – sklep online prowadzony pod adresem www.najlepszego.com.pl
• Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
• Naj_lepszego, prowadzony jest przez Oliwię Ewiak, z siedzibą przy ul. Ignacego Kraszewskiego 6 62-040 Puszczykowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra ds. gospodarki, NIP: 5951488498, REGON: 520733065.
• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych jest:
Naj_lepszego, prowadzony jest przez Oliwia Ewiak, z siedzibą przy ul. Ignacego Kraszewskiego 6 62-040 Puszczykowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra ds. gospodarki, NIP: 5951488498, REGON: 520733065.
Sklep wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: najlepszegokontakt@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Zakupy i usługi online.
  Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:
 2. realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.
 3. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.
 4. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail),
 5. udostępnianie własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.
 6. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.
 7. ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.
 8. Oferowanie zniżek oraz rabatów.
  W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes ewiakova-shop wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).
  Optymalizacja usług.
  W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów Naj_lepszego, Twoje dane są przetwarzane poprzez:
 9. zapobieganie oszustwom
 10. zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
 11. prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na sklepie w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej).
 12. wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych osobowych.
 13. zabezpieczenie roszczeń sklepu.
  Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).
  Jakie dane przetwarzamy.
 14. W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 15. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 16. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu..
 17. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie.
 18. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 19. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.
 20. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 21. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu).
  Prawa osób, których dane są przetwarzane.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 22. Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje konto”.
 23. Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.
 24. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 25. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 26. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje konto”.
 27. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 28. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 29. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.
  Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.
  Kontakt w sprawie danych osobowych.
  Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:
 30. email: www.najlepszego.com.pl
 31. telefonicznie: 735 221 386

Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. Istnienia Twojego konta w Serwisie.
 2. Wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 3. Prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 4. Bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 5. Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.
 6. Działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.
 7. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 8. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.
Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne, dostawcom usług płatniczych / kurierskich, podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.
Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.
Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.
Newsletter.
Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail lub numeru telefonu. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od naj_lepszego. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informujemy Cię o ofertach, promocjach, wyprzedażach, kuponach rabatowych oraz niedokończonych zakupach w sklepie internetowym. Możesz również zostać poproszony o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.
W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: najlepszegokontakt@gmail.com
Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.
W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystanie i pełen dostęp do naszego serwisu.
Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom.
 3. utrzymywania sesji.
 4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.
  Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.
  Logowanie poprzez konta na serwisach społecznościowych
  Do naszych serwisów internetowych możesz zarejestrować się, a następnie skorzystać z opcji logowania poprzez swoje konto na serwisach społecznościowych (np. Facebook , Instagram). Samodzielnie dokonujesz wyboru w zakresie sposobu rejestracji lub w zakresie logowania. Uwierzytelnienie Twojego logowania następuje poprzez serwis społecznościowy. W związku z tym otrzymujesz również informacje o zakresie danych przekazywanych nam przez serwis społecznościowy. W takim przypadku są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w naszych Serwisach internetowych. Dane te pochodzą z Twojego profilu publicznego, przede wszystkim jest to imię, nazwisko, adres email.
  Nie posiadamy żadnych uprawnień do Twojego konta na serwisach społecznościowych, w szczególności do publikowania treści na nim. Więcej informacji w zakresie wykorzystywanych danych przez serwis społecznościowy możesz znaleźć w jego Polityce Prywatności.
  Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Facebook lub Instagram może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.
  Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
  Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
  Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.
  Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
  Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Ci atrakcyjnej oferty produktów naszych marek.
  Zmiany Polityki Prywatności
  Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać w ramach Serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały przez nas zaktualizowane w 14/02/2022.